Výrobci

Odběr novinek [Newsletter]

Pokud je důvod k reklamaci, postupujte, prosím, podle následujících bodů, aby mohla být reklamace uznána a v nejkratší možné době vyřízena. V každém případě se snažíme najít takové řešení, které Vám bude vyhovovat!

Reklamace zboží v záruční době

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. Na zboží se vztahuje záruka 24 měsíců podle záručních podmínek, popřípadě podmínek uvedených v záručním listu. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny zboží získává zákazník záruku novou v délce dle zákona - minimálně však do doby trvání záruky původního výrobku.

Reklamace se uplatňují v sídle prodávajícího:
Milan Andrle
Prosetín 144
539 76 Prosetín

IČO: 45971269
DIČ: CZ7105033133
Telefon: +420 777 021 234

Za situace, kdy je zboží zasíláno prodávajícímu na reklamační opravu, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží čisté a zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží a označí zásilku příslušnými symboly.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
Prodávající na jeho náklady po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží, resp. zašle zboží zpět kupujícím.

Postup při reklamaci

Pro rychlé vyřízení reklamace nejprve nahlaste závadu v nejkratší možné době (telefonicky, e-mailem). Následně zboží k reklamaci předejte osobně v naší kamenné prodejně nebo poštou (zásilkovou službou). Nezapomeňte přiložit kopii faktury nebo paragonu.
Upozornění: Při zasílání poštou zboží pečlivě zabalte. Za případné poškození během přepravy nenese prodávající odpovědnost. Zboží neposílejte na dobírku. Takové zásilky nemůžeme přijmout.

 

Rozpor s kupní smlouvou

Společnost AREX odpovídá zákazníkovi za to, že prodávané zboží je při převzetí zákazníkem ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že zboží má jakost a užitné vlastnosti, společností AREX popisované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro tento druh zboží obvyklé.
V případě, že zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou je společnost AREX povinna bez zbytečného odkladu uvést zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka, buď opravou zboží, nebo jeho výměnou (lze vyměnit za jakékoliv zboží). Není-li to možné může zákazník požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.
Zákazník má právo na vrácení celé kupní ceny zboží, nikoli však na vrácení poštovného.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. 3 2010. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.